Publications of Marc Dernauer

Contribution to a Collected edition (4)

1.
Contribution to a Collected edition
Richter, T., & Dernauer, M. (2002). Deguo xingshi susong chengxu zhong bu-qisu de lishi fazhan. In G. Chen & H.-J. Albrecht (Eds.), Zhong-De bu-qisu zhidu bijiao yanjiu (Comparative Research on Sino-German Non-prosecution Policies) (pp. 62–76). Beijing: Zhongguo Jiancha Chubanshe.
2.
Contribution to a Collected edition
Richter, T., & Dernauer, M. (2002). Deguo qingzui yu zhengju wenti de bu-qisu. In G. Chen & H.-J. Albrecht (Eds.), Zhong-De bu-qisu zhidu bijiao yanjiu (Comparative Research on Sino-German Non-prosecution Policies) (pp. 115–123). Beijing: Zhongguo Jiancha Chubanshe.
3.
Contribution to a Collected edition
Richter, T., & Dernauer, M. (2002). Historical Development of Non-Prosecution Policies in Germany. In H.-J. Albrecht & G. Chen (Eds.), Non-Prosecution Policies. A Sino-German Comparison (pp. 19–39) Interdisciplinary Studies in Criminal Law and Criminology from the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law. Freiburg i. Br.: edition iuscrim.
4.
Contribution to a Collected edition
Richter, T., & Dernauer, M. (2002). Dismissal of Cases because of Evidence Problems in Germany. In H.-J. Albrecht & G. Chen (Eds.), Non-Prosecution Policies. A Sino-German Comparison (pp. 151–162) Interdisciplinary Studies in Criminal Law and Criminology from the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law. Freiburg i. Br.: edition iuscrim.
Go to Editor View