Albrecht, H.-J., & Chen, G. (Eds.). (2002). Zhong-De bu-qisu zhidu bijiao yanjiu (Comparative Research on Sino-German Non-prosecution Policies. Beijing: Zhongguo Jiancha Chubanshe .