Eser, A. (2002). Yōroppaka to Gurobarukano jidai niokeru „Hitonifusawashī“ keji shihō. Hikaku Hmgaku, 36(1), 275–302.