Albrecht, H.-J. (2004). Xinshi fa qianyon. In Z. Chen (Ed.), New Reports in Criminal Law (Vol. 1, pp. 212–236). Beijing: Verlag Zhongguo Renmin Gong’an Dasue Chubangshe.