Eser, A. (2014). Shingai Genri to Hoekiron ni okeru Higaishi no Yakuwari. (K. Kai, Trans., K. Kai, Ed.). Tokyo: Shinzansha Publisher.