Sieber, U. (2009). Mahaari Pichidegihaayi Fazaayi Cyber : Hamaahangh-Saaziyi Hoghooghi Keyfariyi Mortabit baa Raayaaneh. In A.-H. Jalaly Farahany (Ed.), A.-H. Jalaly Farahany (Trans.), Madjmoo’e Maghaalaati Hoghoogi Fannaavariyi Ettelaa’aat va Ertebaataat: Nekoodaasht-Naameyi Marhoom Ostaad Mohammad-Hassan Deziani [Beiträge zu Informatik- und Kommunikationsrecht: eine Gedächtnisschrift für Mohammad-Hassan Deziani] (pp. 30–115). Teheran: Mo’aavinati Hoghooghi va Tawse’eyi Ghazaayi.