Eser, A. (2013). Kinji no Hanrei karamita Rinshi Kaijo to Jisatsu Kanyo. Keijiho Criminal Law Journal, 37, 54–68.