Albrecht, H.-J. (2004). Keiji shisetsu no tomei sei no kakuho : doitsu no shisetsu shingikai no keiken. Jiyu to Seigi, 55, 64–70.