Eser, A., & Koch, H.-G. (2002). Jinkō ninshin chūzetsu no kokusaiteki hikaku : Shoken – dōsatsu – teigen. Jurist, 1220, 68–75.