Eser, A., & Koch, H.-G. (2002). Jinkō ninshin chūzetsu no kokusaiteki hikaku : Shoken – dōsasu – teigen. The Doshisha Hogaku (the Doshisha Law Review), (287), 275–309.