Albrecht, H.-J. (2005). Falü zhengce yujing xia de sixing. The Death Penalty, 534–542.