Eser, A., & Baumann, J. (Eds.). (2002). Doitsu taian gurūpu : Hanzai higaino kaifuku. Taian songai kaifuku. Tokyo: Seibundo Verlag.