Albrecht, H.-J. (2000). Cong ouzhou jiaodu kann zhongguo de sixing wenti. In R. Cheng & et al. (Eds.), Susong faxue xintan (pp. 867–875). Beijing: Zhongguo fazhi chubanshe.