Eser, A. (2013). Chiryo Chûshi, Jisatsu Hôjo. oybi kanja no Jizenshüi : Rinshi kaijo niokeru aratana Tenkai to Kaisei no Doryoku nitsuite. Waseda Högaku, the Waseda Law Review, 88, 241–262.