Wissenschaftlicher Bereich

Direktorium

Prof. Dr. Tatjana Hörnle, M.A. (Rutgers)

Geschäftsführende Direktorin, Abteilung Strafrecht

Prof. Dr. Tatjana Hörnle, M.A. (Rutgers)

Prof. Dr. Ralf Poscher

Direktor, Abteilung Öffentliches Recht

Prof. Dr. Ralf Poscher

Otto-Hahn-Forschungsgruppen

Dr. Emmanouil Billis, LL.M.

Otto-Hahn-Forschungsgruppenleiter

Dr. Emmanouil Billis, LL.M.

Dr. Marc Engelhart

Otto-Hahn-Forschungsgruppenleiter

Dr. Marc Engelhart

Senior researchers

Jan-Michael Simon

Senior researcher, International Scientific Outreach

Jan-Michael Simon

Researchers

Student assistants

IT